Mytí fasád a demiralizovaná voda

Mytí fasád demiralizovanou vodou, demiralizovaná voda, čištění fasád demiralizovanou vodou, mytí zateplených fasád demiralizovanou vodou, mytí minerálních fasád demiralizovanou vodou, mytí vápenných fasád demiralizovanou vodou, mytí skleněných fasád demiralizovanou vodou, mytí solárních panelů demiralizovanou vodou, mytí historických fasád demiralizovanou vodou, mytí kamenných fasád demiralizovanou vodou, mytí keramických fasád demiralizovanou vodou, mytí průmyslových fasád demiralizovanou vodou, mytí akrylátových fasád demiralizovanou vodou, mytí silikátových fasád demiralizovanou vodou, mytí silikonových fasád demiralizovanou vodou a výškové práce je naše firma Fasádní Servis®připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Mytí fasád a demiralizovaná voda

Mytí fasád a demiralizovaná vodaISIS System™ je posláním naší firmy, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fasádní Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru fasádního průmyslu.

Mytí fasád demiralizovanou vodou a profesionální údržba fasád je díky moderní době a nově vyráběným materiálů a technologiím čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti podlahových povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Fasádní Servis®. Na základě této skutečnosti je naše firma držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů chemické a strojní technologie v rámci České republiky, Evropy, Velké Británie a USA. Jedním z prestižních certifikátu je licence IICRC®.

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, parní čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických povrchů a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější domov a prostředí je rozšířit své pravidelné parní čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na parní čištění fasády a parní čištění čalounění, odstraňování skvrn a údržbu dřevěných a tvrdých povrchů či fasád, povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Mytí fasád a demiralizovaná voda

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslového a bytového parního čištění povrchů.

Mytí fasád a demiralizovaná voda

Mytí fasád demiralizovanou vodou a inspekce povrchů

Mytí fasád demiralizovanou vodou a profesionální údržba fasád a inspekce povrchů je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu povrchové krytiny a její inspekce. Zpevněná plocha povrchové krytiny a její problematika profesionálního parní čištění a údržby včetně ochrany povrchů stoupá a je potřeba nezaujatého inspekčního hodnocení a metodologií odborně způsobilou stranou na základě procesní normy pro profesionální kontrolu tvrdých povrchů a povrchových krytin včetně vhodného doporučení údržby po instalaci či parního čištění a impregnaci povrchových materiálů.

Mytí fasád demiralizovanou vodou má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce povrchových materiálů a stavu povrchů je zjištěno, že každá má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takovýchto případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Profesionální mytí fasád demiralizovanou vodou a inspekce povrchů pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležité proto, aby Vaše povrchů a byla řádně a kvalitně vyčištěna a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC. I když jsou Vaše povrchy pravidelně udržovány, může objevit v průběhu profesionálního parní čištění na povrchu flek či mapa, je zapotřebí vhodně a odborně redukovat či odstranit to co není vidět na první pohled a pomůže Vám vaši povrchů u udržet svěží a kvalitně vyčištěnu a ochráněnu.

Inspekce povrchů v rámci mytí a čištění fasádních povrchů je velice důležitá. Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH povrchů a materiálu, abychom mohl zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodných nástrojů a následných speciálních čističů. Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky mytí povrchů a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých brusných a čistících složek v rámci více fázového čištění a mytí fasádních povrchů.

Mytí fasád a demiralizovaná voda

Voda a její technologické parametry

Chemicky čistá voda je tvořena molekulami H2O – tj. skládá se z jednoho atomu kyslíku a dvou atomů vodíku. Voda je poměrně silným rozpouštědlem – některé v ní přítomné látky disociují, tj. jejich molekuly se rozpadají na kationty (kladně nabité částice) a anionty (záporně nabité částice). Např. kuchyňská sůl (NaCl) se po rozpuštění už nevyskytuje jako molekula NaCl, ale ve vodě jsou přítomny samostatně částice Na+ a Cl-.

Voda při styku se svým okolím (vzduchem, substrátem apod.) přijímá jiné látky. Některé rozpouští (tj. jejich molekuly disociují na kationty a anionty a ty potom vstupují do dalších chemických reakcí), jiné jsou přítomny jako nerozpuštěné molekuly. Chemicky čistou vodu tedy prakticky nemáme k dispozici.

Čistá voda odpařená z oceánu nebo povrchových vod prochází atmosférou v podobě dešťových srážek, přičemž v sobě rozpouští zejména plyny. Po dopadu na zem se obohacuje o další látky z geologických materiálů, tak jak přechází do půdy a do podzemních zásob vody, případně přichází do styku s dnem povrchových vod. Takto obohacená voda se dostává do vodárny a tam jsou do ní přidány další látky, mající zabránit změnám její kvality a také ochránit potrubí, kterým je přiváděna do našeho vodovodu. Vodovodní voda je nejčastěji používanou vodou do akvária. Obvykle má vyhovující vlastnosti, ale často bývá tvrdá s vyšším pH.

Dešťová voda se používá pro změkčení vodovodní vody. Její vlastnosti se liší podle oblasti a také se mění v průběhu roku, pozor na nízké pH (může být i okolo 4).

Při styku s geologickým materiálem pak voda jakožto slabá kyselina rozpouští mnohé minerály. V oblastech s kyselými horninami (např. žula) se chemismus vody mění jen málo, naopak ve vápencových oblastech je množství takto rozpuštěných látek značné a výsledkem je voda s velkou tvrdostí a také vysokým pH.Ve vodárnách je pak voda upravována tak, aby se dosáhlo vyššího pH. Kyselá voda by rychle korodovala materiál, z kterého je rozvodná síť. Vodovodní voda ve většině oblastí má pH 7-7,8, je tedy mírně zásaditá.

Tvrdost vody není úplně jasný pojem – rozumí se jím buď obsah Ca2+, Mg2+, Ba2+ a Sr2+ (případně i dalších dvou- a vícemocných kationtů), nebo častěji jen množství rozpuštěného vápníku a hořčíku, tj. součet Ca2+ a Mg2+. Ve většině vod také tyto prvky naprosto dominují, takže ostatní můžeme zanedbat a na definici až tak nezáleží. Na tvrdosti vody se podílí větší měrou vápník (poměr Ca:Mg je ve většině přirozených vod 2:1 až 4:1).V přírodě najdeme vodu jak velmi měkkou, tak velmi tvrdou – vše záleží na tom, s jakými minerály přišla voda do styku. Vodovodní voda bývá jen zřídka velmi měkká, spíše je středně až velmi tvrdá.

Mytí fasád demiralizovanou vodou a vstupní informace

Profesionální mytí fasád demiralizovanou vodou může zlepšit vzhled každého povrchu. Chcete-li, aby Vaše povrchy a byly čisté, je nutné pravidelně Vaše povrchy udržovat. Po určité době a čase, i přesto jak moc máte kvalitní pomůcky je třeba povrchů u podrobit profesionálnímu čištění či obnově impregnace a tak nakonec budete muset zavolat a obrátit se na profesionální firmu zajišťující odborné a renomované čištění a impregnaci povrchů.

Pro důkladné a renomované mytí a čištění povrchů je třeba mít kvalitní a profesionální vybavení . Asociace IICRC v souvislosti s tímto oborem zveřejnily příběhy důvěřivých spotřebitelů, kteří reagovali na nízkonákladové čištění povrchů za super a nejnižší cenu a se stali obětí neetického chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci. Toto naše firma a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty.

Mytí fasád a demiralizovaná voda

Mytí fasád demiralizovanou vodou a technické parametry

Demineralizovaná voda se vyznačuje tím, že je snížena až o 96% minerálních látek a až o 98% organických látek vůči vstupní vodě, tím pádem nezpůsobuje tvorbu vodního kamene a minerálního plaku na fasádních površích a to především na hladkých fasádách.

Demineralizovaná nebo deionizovaná voda je voda s minimální tvrdostí, ochuzená chemicko-fyzikální cestou o rozpuštěné látky. Připravuje se různými postupy a její parametry se mohou lišit. Demineralizovaná voda se připravuje speciálními iontoměniči, které odstraní i oxidy křemíku a uhlíku (na rozdíl od deionizované vody, která je obsahuje a má tak kyselou reakci) a její pH je neutrální nebo mírně kyselé, tvrdost a alkalita jsou blízko nuly.

Mytí fasád a demiralizovaná voda

Demineralizovaná voda je čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C. Největší hustotu 1g/cm3 má voda při 4 °C. Vysoké kvality demineralizované vody se dosahuje reverzně osmotickým (RO) procesem, při kterém je voda zbavována rozpuštěných minerálních látek až o 96 % a organických látek až o 98 % vůči vstupní vodě v rámci našeho patentního systému PURAQLEEN. Technologie reverzní osmózy se využívá především při přípravě pitné vody v úpravně – čističce na vodu pro domácnost a průmysl, pro filtraci a odstranění železa, manganu, radonu, těžkých kovů, pesticidů, dusičnanů, tvrdosti vody, bakterií, virů atd.

Demineralizovaná voda a naše patentní přístroje na výrobu demineralizované vody se skládají z filtru na odstranění mechanických nečistot, fitru na odstranění chlóru a těžkých kovů, reverzně osmotického modulu a ionexové patrony. Systém PURAQLEEN pracuje s léty osvědčenou technologií pro filtraci vody PURAQLEEN. Proces filtrace probíhá ve filtrační láhvi, která obsahuje filtrační směs – Ionex. Tato filtrační směs obsahuje pryskyřici, která zajišťuje demineralizaci vody pomocí iontové výměny.

Demineralizovaná voda má několik důležitých vlastností pro čištění:

  • hlavní výhodou je fakt, že demi voda na sebe váže částečky špíny a prachu
  • demi voda zajišťuje ekologické čištění fasádních povrchů
  • demi voda zajišťuje, že povrch je po vyschnutí naprosto čistý bez šmouh
  • čištění probíhá na molekulární úrovni, to zajišťuje dokonalou čistotu povrchu
  • nová špína hůře váže na daný povrch a ten vydrží déle čistý

Mytí fasád a demiralizovaná voda

Demineralizovaná voda a údržba povrchů

Obyčejná voda z kohoutku vždy obsahuje minerály – v závislosti na jejich množství se určuje takzvaná tvrdost vody – čím tvrdší voda, tím větší obsah minerálů v ní. Minerály mají často negativní dopad na okolí kolem nás a především na čištěné plochy.
Minerály ve vodě jsou původcem vodního kamene – nánosu minerálů. Podobně je tomu i při čištění – minerály jsou nežádoucí složkou vody, která čištění komplikuje, zhoršuje. Při mytí oken a fasád jsou právě tou složkou, která po zaschnutí na skle způsobuje skvrny a šmouhy. Jsou tou složkou, která zabraňuje správnému fungování chemie. Proto je třeba je z vody odstranit – odfiltrovat.

Demineralizovaná voda je vyrobena na principu demineralizace iontovou výměnnou.
Voda je proháněná filtrační směsí (ionexem), která je složená s pryskyřičných ložisek (aktivní uhlí). Toto uhlí za pomoci iontové výměny přitahuje minerály, jako magnet. Nabaluje je na sebe a výsledkem je voda, jež minerály neobsahuje.

Výhody demineralizované vody při čištění fasád a povrchů:

  1. Díky snaze dostat se do své původní (naturální) podoby má sama o sobě lepší čistící účinky – rozpouští špínu.
  2. Je plně ekologická – není škodlivá vůči člověku, zvířatům, či rostlinám. Po tom, co steče z čištěného povrchu, se stává obyčejnou vodou.
  3. Nezanechává po sobě žádné stopy – po vyschnutí je povrch čistý, prostý skvrn a šmouh. Skla není třeba stírat stěrkou.
  4. Díky odstranění veškerých nečistot je povrch „antistaticky ošetřený“ – nové nečistoty se nemají na co vázat a tak se snáze odstraňují. Solární panely získávají lepší samočistící schopnost, opláštění budov se lépe opakovaně čistí – špína se nemůže na povrchu tak dobře udržet.
  5. Lépe reaguje s chemií, pokud je třeba ji použít. Díky nulovému podílu minerálů ve vodě nemusí chemie tyto minerály rozpouštět před tím, než začne reagovat se špínou na čištěném povrchu. Díky tomu lze chemii více ředit, při čemž se zachovává její účinnost.

Naše firma díky patentnímu systému demiralizované vody velmi preferuje a doporučuje využití a používání doposud nedoceněné demineralizované vody a to jak z hlediska dopadu na životností prostředí, tak především z hlediska její účinnosti a šetrnosti k čištěným / profesionálně udržovaným materiálům, které v rámci údržby, mytí a čištění nejsou zatěžovány geologickými minerály a změně PH, což jak již víme, jsou dvě základní veličiny, které napomáhají rozkladu a povrchového narušení čištěným materiálů.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Fasádní Servis®